Základní pojištění

Zprostředkováváme následující druhy základního pojištění.

Pojištění majetku

Pojištění majetku je základním stavebním kamenem téměř každého pojistného programu. Optimálně nastavené pojistné krytí včetně správně stanovených pojistných částek ochrání majetek vaší společnosti jak před živelními riziky, jako jsou požár, výbuch, vichřice, krupobití nebo povodně, tak před škodami vzniklých krádežemi, popř. vandalismem. Tento druh pojištění je vhodně doplňován ostatními druhy pojištění, např. pojištěním přerušení provozu, pojištěním strojů, elektroniky, pojištění vozidel, zásilek atd.

Pojištění odpovědnosti za škodu vč. stažení

Každý (nejen podnikatelský) subjekt odpovídá dle právních předpisů za škodu, kterou způsobí třetím osobám. Může se jednat o škodu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou službou, vlastnictvím nemovitostí, pronájmem a vykonáváním dalších činností společnosti. Je třeba si uvědomit, že tyto škody mohou mít pro vaši společnost až existenční následky. Pojištění odpovědnosti kryje především újmy na zdraví, škodu na věci, finanční škody, které vyplývají z poškození zdraví nebo věci. Můžete pojistit i řadu dalších typů škod, jako jsou regresní nároky zdravotních pojišťoven, škody na cizích věcech převzatých a užívaných, újmy na zdraví způsobené závadností potravin, škody na životním prostředí, tzv. čisté finanční škody atd. Specifickým rozšířením produktu je pak pojištění nákladů na demontáž vadných výrobků a montáže výrobků bezvadných nebo stažení vadných výrobků z trhu, které zahrnuje další typy nákladů.

Pojištění vozidel

Pojištění motorových vozidel není třeba nijak zvlášť představovat – toto pojištění je vhodné pro každého, kdo vlastní nebo provozuje motorové vozidlo. Pojištění vozidel obsahuje 2 základní produkty - havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, stále dobře známé jako povinné ručení. Produkty se doplňují o pojištění skel, sedadel, zavazadel, pojištění úrazu dopravovaných osob, asistenční služby, činnost vozidla jako pracovního stroje. V případě pojištění nových vozidel lze sjednat připojištění GAP, tedy garantované ceny vozu.

Pojištění leteckých rizik vč. pojištění dronů

Do leteckých rizik řadíme řadu činností od výrobců letadel a jejich součástí, přes vlastníky a provozovatele letišť a hangárů, provozovatele řízení letového provozu, provozovatele letadel, piloty až po pojištění letadel samotných. Část těchto rizik je kryta majetkovým pojištění (např. pojištění letadla), velká část je pak tvořena různými druhy odpovědnosti z těchto specifických činností. V majetkovém pojištění je tedy kryto letadlo jako takové, v podstatě „havarijní“ pojištění. V případě odpovědnostních rizik jsou klasicky kryty újmy na zdraví třetích osob a škody na věci třetích osob, vč. tzv. následných finančních škod. V současné době je aktuální také pojištění odpovědnosti provozu dronů, a to jak pro komerční, tak i amatérskou činnost.

Pojištění lodí

Pokud vlastníte loď (plachetnici, jachtu, motorový člun…), je pro vás vhodné tuto loď pojistit obdobou havarijního pojištění. Pojištění lodě kryje klasicky havárii, živelní události, vandalismus a odcizení. Nezbytně nutnou součástí vaší pojistné ochrany pak je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem plavidla, které kryje škody způsobené třetím osobám, jakousi obdobu „povinného ručení“ u vozidel.

Pojištění občanů (byty, rodinné domy, apod.)

Pro naše klienty nabízíme doplňkově i občanská neživotní pojištění, jako je pojištění bytů, rodinných domů a domácností, včetně pojištění odpovědnosti.

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti

Pojištění D & O nebo také pojištění odpovědnosti členů statuárních a dozorčích orgánů a manažerů je v současné době již standardním druhem pojištění. Toto pojištění poskytuje pojištěným osobám ochranu s ohledem na jejich potenciální osobní odpovědnost, které jsou vystaveni působením ve svých funkcích. Poškozeným může být pak přímo společnost, ve které působí, vlastníci nebo věřitelé této společnosti, zaměstnanci, a další osoby. Kromě pojištění osobní odpovědnosti kryje toto pojištění také velké množství možných přidružených nákladů, včetně nákladů na právní ochranu.

Pojištění odpovědnosti zasílatele

Jedná se o zvláštní druh odpovědnosti z provozní činnosti, kdy vaše společnost v pozici dopravce nebo zasilatele odpovídá za škody na přepravovaných zásilkách. Pojištění kryje poškození zásilky při přepravě, lze připojistit i nakládku a vykládku, vydání zásilky falešnému příjemci, zásilky v režimu atd. Pojištění je vhodné pro všechny společnosti, které vykonávají nebo zprostředkovávají vnitrostátní nebo mezinárodní přepravu.

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Pokud provozujete vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy, tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, máte zákonnou povinnost prokazovat svoji finanční způsobilost. Požadavek zákona můžete splnit sjednáním tohoto druhu pojištění, které se vztahuje na závazky neuhrazené z důvodu vaší finanční neschopnosti a následně nemožnosti zajistit provoz silniční dopravy. Prokázání a trvání finanční způsobilosti je podmínkou pro udržení koncese.

Pojištění profesní odpovědnosti

Pod pojmem profesní odpovědnost rozumíme odpovědnost za újmu nebo škodu způsobenou poskytováním odborných služeb. Tyto činnosti jsou typické tím, že vznikají především tzv. čisté finanční škody, tedy škody bez prvotní újmy na zdraví nebo poškození věci, a na krytí tohoto rizika se tyto produkty primárně zaměřují. Pojištění je vhodné pro profese, jejichž výstupem je „duševní činnost“, tedy zejména pro advokáty, notáře, architekty, projektanty, daňové poradce, lékaře, IT služby apod.

Pojištění přerušení provozu

Každá větší majetková škoda s sebou nese i přerušení provozu po dobu obnovy zničeného majetku, přičemž vaší společnosti po tuto dobu uchází zisk a nabíhají stálé náklady. K pokrytí těchto finančních výpadků slouží právě pojištění přerušení provozu. Obvykle se sjednává jako důsledek živelních rizik, nicméně lze sjednat i strojní přerušení provozu, které navazuje na pojištění strojů.

Pojištění přepravy zásilek

Tzv. CARGO pojištění patří mezi pojištění majetková a kryje zásilku při jejím transportu. Vzhledem k tomu, že odpovědnosti dopravců jsou omezené a limitované, je pojištění zásilek v podstatě jedinou možností, jak zásilku komplexně ochránit před hrozícími riziky. Takové pojištění pak reflektuje způsoby přepravy (po souši, po moři, letecká), i případná specifika zásilky (kontaminace, zkažení...) Pojištění může sjednat vaše společnost v pozici zasilatele, dopravce, tak i vlastníka zásilky.

Pojištění technických rizik

Pod technická rizika řadíme především pojištění strojů a elektronických zařízení. Na pojištění těchto zařízení pak může navazovat strojní přerušení provozu (viz odkaz Pojištění přerušení provozu). Standardně pojištění kryje škody vzniklé výrobní vadou, pády předmětů, vniknutí cizího předmětu, zkrat, přepětí, přetlaky páry a plynu a v neposlední řadě i nešikovností, nepozorností nebo nesprávnou obsluhou. U pojištění elektronických zařízení se jedná o ještě širší krytí, zahrnuje i živel, úmyslné poškození apod. Pojištění se doporučuje pro stěžejní výrobní linky či stroje, pro řídící systémy, počítače, popř. drahou a novou techniku.

Pojištění zemědělských rizik

Pro všechny subjekty z oblasti zemědělství jsou určeny specifické produkty zemědělského pojištění. Pojištění plodin kryje především nepřízeň počasí – vichřici, krupobití, záplavu, povodeň, požár, vyzimování, jarní mráz. Pojištění zvířat pak kryje škody na hospodářských zvířatech v případě jejich uhynutí, utracení nebo nucené porážky. Příčinou mohou být živelní rizika (například požár), ale i nebezpečné nákazy, otravy, úrazy a může se jednat o jednotlivé i hromadné škody. Dále do této kategorie lze zahrnout i pojištění lesů, kdy jsou lesní porosty chráněny především proti požárům a vichřicím, tedy vzniku polomů. Připojistit lze sanaci poškozeného prostoru, tedy vytěžení a znovuzalesnění.

Stavebně montážní pojištění

Toto pojištění může uzavřít každý, komu hrozí riziko ze stavby nebo montáže budovaného díla - investor, majitel, hlavní dodavatel, ostatní subdodavatelé atd. Základním účelem pojištění je nabídnout přiměřenou a úplnou ochranu v průběhu montáže nebo stavby. Stavebně montážní pojištění kryje živelní rizika, odcizení a vandalismus, nešikovnost, nedbalost, vadné provedení, pády věcí, nehody při budování se sekundární škodou na díle. Standardní součástí stavebně montážního pojištění je i pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s budováním díla a běžně se zahrnuje i tzv. křížová odpovědnost mezi účastníky budovaného díla navzájem. Lze připojistit i ztrátu očekávaného zisku investora, pokud dojde ke škodě, která výstavbu nebo montáž díla zpozdí.Rozšířit
Zavřít