Specializované pojištění

Zprostředkováváme následující druhy specializovaného pojištění.

Pojištění ekologické újmy a enviromentálních rizik

Pokud vaše společnost může svojí činností způsobit ekologickou újmu ve smyslu zákona, doporučujeme ochránit riziko vynaložení nákladů na odstranění následků takové újmy pojištěním. Ekologickou újmou může být znečištění (i dlouhodobé, postupné) a/nebo poškození fauny a flory. Pojištění se vztahuje na nápravu ekologické újmy, na preventivní opatření, na šetření a monitoring ekologické újmy, na právní zastoupení. Pojištění je vhodné pro výrobní a průmyslové podniky, logistická centra a technologické parky, provozovatele skládek, odpadového hospodářství, ČOV, stavební průmysl apod.

Pojištění odp. za škodu v důsledku závažných havárií

Pokud vaše společnost vlastní nebo užívá objekty, v nichž se ukládá, vyrábí nebo zpracovává nebezpečná chemická látka v daném množství, máte dle zákona o prevenci závažných havárií za povinnost se pojistit proti důsledkům úniku těchto látek, případně dalšími riziky, jako je požár, výbuch apod. Kategorie a množství nebezpečných látek stanovuje zmíněný zákon, nicméně pojištění lze doporučit všem, kdo nebezpečné chemické látky skladuje či vyrábí.

Pojištění finančních rizik

Do této kategorie lze zařadit Pojištění celního dluhu, které se sjednává pro případ vzniku dluhu v důsledku nezaplacení cla, daní a poplatků. Pojištění se pak chová jako záruka, což je situace, kdy pojišťovna vystupuje vůči celním orgánům jako ručitel pojištěného. Pojištění je tedy v tomto případě alternativou k bankovní záruce. Pojištění smluvních záruk, které se sjednává pro případ nesplnění závazků ze strany pojištěného vyplývajících ze smlouvy o dílo nebo v případě, kdy pojištěný neuzavře smlouvu o dílo v případě vyhraného výběrového řízení. Pojišťovna opět vystupuje v roli ručitele pojištěného.

Pojištění kontaminace

Pokud je vaše podnikání spojeno s potravinářskými, kosmetickými, tabákovými a farmaceutickými výrobky, je pro vás vhodné sjednat pojištění kontaminace těchto výrobků. Může se jednat o kontaminaci náhodnou i úmyslnou, spojenou s vydíráním a požadavky na výkupné. Vypuštění kontaminovaných výrobků na trh znamená velké riziko ztráty dobrého jména vaší společnosti, ztrátu trhů a existenční důsledky. Pojištění kryje ušlý zisk, náklady spojené se stažením výrobků z trhu, náklady poradců, obnovení dobrého jména apod.

Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Pokud provozujete vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy, tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, máte zákonnou povinnost prokazovat svoji finanční způsobilost. Požadavek zákona můžete splnit sjednáním tohoto druhu pojištění, které se vztahuje na závazky neuhrazené z důvodu vaší finanční neschopnosti a následně nemožnosti zajistit provoz silniční dopravy. Prokázání a trvání finanční způsobilosti je podmínkou pro udržení koncese.

Pojištění pohledávek

Pojištění pohledávek kryje rizika nezaplacení za zboží či služby odběratelem z důvodu platební neschopnosti nebo platební nevůle. Toto pojištění je určeno i pro vaši společnost, pokud poskytujete služby nebo dodáváte výrobky s odloženou dobou splatnosti. Jde o specifický produkt, který vám pomůže zabezpečit ekonomickou stabilitu i pro případ nenadálých ekonomických či politických krizí. Dále prostřednictvím monitoringu pomáhá toto pojištění udržovat přehled o bonitě odběratelů a zároveň působí na platební morálku odběratelů částečně i preventivně.

Pojištění terorismu

S ohledem na současnou globální situaci dochází i v České republice k nárůstu bezpečnostních hrozeb a rizik. Terorismus a jiné násilné činy jako sabotáž, občanské nepokoje, stávky a úmyslné poškození se mohou týkat i vaší činnosti nebo podnikání. Pojištění proti terorismu je tedy vhodné nejenom pro ústředí velkých korporací, výrobní závody, vládní či veřejné instituce, dopravní a telekomunikační infrastrukturu, ale i pro všechny subjekty provozující např. hotely, stadiony, zábavní parky, restaurace, velkoobchodní nebo maloobchodní prodejny, sklady apod.

Pojištění únosu

V případě obav z únosu a vydírání lze sjednat speciální pojištění, které vás kryje pro tyto případy. Z pojištění lze hradit výkupné včetně jeho přepravy, tlumočníky, náhradu utrpěné psychické újmy způsobené únosem nebo přepadení, náhrady v souvislosti se smrtí nebo újmou na zdraví.

Pojištění záruky pro případ úpadku agentury práce

Pokud provozujete agenturu práce, máte ze zákona povinnost sjednat pojištění záruky pro případ úpadku. Pojištěným případem je pak situace, kdy agentura práce svým dočasně přiděleným zaměstnancům nevyplatí mzdy.

Pojištění zpronevěry

Pojištění zpronevěry kryje finanční škody vzniklé v důsledku podvodného jednání nebo trestného činu spáchaného zaměstnanci vaší společnosti, případně i ve spolupráci s třetí, nezainteresovanou osobou ve snaze získat osobní prospěch a/nebo způsobit společnosti škodu. Může se jednat o odcizení peněz (cenin) z prostor společnosti, odcizení peněz (cenin) mimo prostory společnosti nebo neoprávněného převodu finančních prostředků. Pojištění je vhodné pro obchodní řetězce, sklady, stavební firmy, velkoobchody, hotely apod.

Pojištění kybernetických rizik

V souvislosti s požadavky moderní doby, stylem práce a provázaností bez nadsázky celého světa prostřednictvím moderních technologií dochází k rapidnímu nárůstu potřeby pokrývat rizika, která s sebou používání informačních systémů, internetu a shromažďování dat nese. Jakákoliv společnost, která přichází do styku s elektronickými daty, ať již v mobilních zařízeních, počítačích, serverech nebo online, je vystavena takovým rizikům. Extrémně ohroženy jsou např. nemocnice, subjekty veřejné správy apod. Pojištění kybernetických rizik je specifický produkt, který kombinuje krytí vlastních škod se škodami způsobenými třetím osobám. Jde o škody vzniklé únikem dat a informací, neoprávněným nakládáním s osobními údaji, dále jsou kryty sankce uložené dozorovým orgánem, náklady na související odborné služby (PR služby, IT služby, obnovení dat), škody vzniklé zveřejněním digitálního obsahu. Jsou kryty i velmi časté hackerské požadavky na výkupné a v neposlední řadě lze připojistit i přerušení provozu v důsledku narušení IT systému vaší společnosti.Rozšířit
Zavřít