Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. je česká společnost, zabývající se pojišťovacími službami v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek

Pojištění majetku

Pojištění živelní

Pojištění se sjednává v tzv. základním rozsahu pro případ poškození nebo zničení věci požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla. Toto pojištění může být podle Vašeho přání a podle konkrétních potřeb rozšířeno na další nebezpečí, která mohou Váš majetek ohrožovat. Jedná se např. o povodeň a záplavu, vichřici a krupobití, tíhu sněhu a námrazy, pád stromů a jiných předmětů, zemětřesení.

Pojištění je možno sjednat nejen na vlastní věci, ale i na cizí, které jsou například předmětem leasingové smlouvy, věci které jsou předmětem nájemních smluv ze kterých vyplývá povinnost tyto věci pojistit atd.

Pojištění je v převážné míře koncipováno jako pojištění z nové hodnoty, znamená to tedy, že v případě poškození nebo zničení vlastních věcí pojišťovna vyplatí plnění v plné výši nákladu na opravu nebo náklad na nové pořízení věci; opotřebení se neuvažuje. Objekty a technologie méně významné nebo zcela účetně odepsané pak na časovou cenu nebo po zvážení jejich významu i jiným způsobem.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí, tj. částka dohodnuta mezi pojištěným a pojišťovnou v pojistné smlouvě, která se odečítá z pojistného plnění při každé pojistné události.Významné certifikáty

certifikaty
certifikaty certifikaty certifikaty certifikaty