Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. je česká společnost, zabývající se pojišťovacími službami v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek

Pojištění odpovědnosti

Odpovědnost za škodu vč. odpovědnosti za výrobek

Jedním ze základních druhů pojištění upraveného přímo občanským zákoníkem je pojištění odpovědnosti za škodu (ust. § 822 a násl. Obč. zák.). Toto pojištění si sjednává klient pro případ, kdy odpovídá jinému za vzniklou škodu a je povinen ji nahradit. V zásadě může odpovědnost za škodu vzniknou ve dvou případech a to v případě porušení právní povinnosti a v případě vzniku právně významné události. Právní předpisy podrobně upravují, v kterých případech s právní událostí spojují vznik odpovědnosti za škodu.

Finanční stabilita firmy může být totiž podstatně narušena v případě, kdy firma svojí činností způsobí škodu jinému, za kterou nese odpovědnost a je tudíž povinna ji nahradit. Společnost může z převážné části toto riziko přenést na pojišťovnu prostřednictvím pojištění odpovědnosti za škodu. Pojišťovna na sebe přebírá závazek nahradit za pojištěného vzniklou škodu, jejíž výše se může pohybovat od několika desítek korun do mnoha milionů. Vyšší náhrady jsou typické zejména u škod na zdraví nebo v případě, kdy je firma povinna uhradit jinému ušlý zisk. Navíc firmy, které své výrobky vyvážejí do zahraničí nesou zvýšenou odpovědnost - tzv. riziko odpovědnosti za výrobek.

Základním principem, kterým je v občanském zákoníku uvozena část týkající se odpovědnosti za škodu je obecně stanovená povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a na životním prostředí. Je nutno zdůraznit, že pojištění se nevztahuje na škodu způsobenou úmyslně. Tato odpovědnost ohrožuje všechny subjekty, je možné ji však účinnou prevencí výrazně omezit, případně i vyloučit. To je dáno částečně i tím, že škůdce se může této odpovědnosti zprostit, pokud prokáže, že škodu nezavinil.

Dále ve smyslu Obč. zákoníku každý odpovídá za škodu, kterou způsobí jinému provozní činností. Jde o velmi širokou odpovědnost, která ohrožuje největší měrou ty subjekty, které provozují výrobní činnost. Opět je možno tuto odpovědnost omezit zejména důsledným dodržováním technických norem, postupů atd.

Mezi další odpovědnosti za škodu lze uvést:

  • odpovědnost za škodu na věcech převzatých a na věcech užívaných
  • odpovědnost za škodu na vnesených nebo odložených věcech

Zákoník práce řeší otázky odpovědnosti za škodu vzniklou pracovníkovi při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jedná se o odpovědnost za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Tato rizika jsou však zahrnuta v zákonném pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Dále se jedná o odpovědnost zaměstnavatele za škodu vniklou pracovníkovi porušením právní povinnosti, odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou pracovníkovi na odložených věcech.

Odpovědnost za škodu se posuzuje podle obchodního zákoníku tehdy, pokud škoda byla způsobena porušením povinnosti ze závazkového vztahu, který se sám také řídí obchodním zákoníkem, nebo porušením povinnosti vyplývající z obchodního zákoníku.

Velmi důležitou odpovědností je tzv. odpovědnost za výrobek. Odpovědnost za výrobek je upravena pro státy evropského společenstvím Směrnicí Rady ES ze dne 25.7.1985. Směrnice zakotvuje předpoklady vzniku odpovědnosti za výrobek včetně zprošťujících důvodů. Výrobce je odpovědný za škodu způsobenou vadou jeho výrobku.

Úlohou odpovědnostního pojištění je tedy osvobodit Vás od nároků na náhradu škody, které proti Vám budou vzneseny. To znamená, že pojišťovna za Vás projedná s poškozeným jeho nároky v případě, že budou oprávněné, neoprávněné nároky poškozeného odmítne. Pokud dojde k soudnímu řízení, povede za Vás spor o náhradu škody a uhradí případné náklady řízení.Významné certifikáty

certifikaty
certifikaty certifikaty certifikaty certifikaty