Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. je česká společnost, zabývající se pojišťovacími službami v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek

Ostatní pojištění

Pojištění stavebních a montážních rizik

Toto pojištění může uzavřít každý, komu hrozí riziko ze stavby nebo montáže budovaného díla, tzn. investor, majitel, hlavní dodavatel, ostatní subdodavatelé atd. Základním účelem pojištění je nabídnout přiměřenou a úplnou ochranu v průběhu montáže nebo stavby. Pojišťovna přebírá na sebe za pojištěného rizika, která mu vznikají z poškození nebo zničení staveb a konstrukcí budovaného díla, montovaných jednotlivých strojů nebo technologických celků, montážních a stavebních strojů, zařízení staveniště.

Pokud si to klient ve smlouvě ujedná, pojišťovna obvykle převezme také riziko vzniklé z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti se stavebně montážními pracemi na staveništi uvedeném ve smlouvě.Významné certifikáty

certifikaty
certifikaty certifikaty certifikaty certifikaty