Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. je česká společnost, zabývající se pojišťovacími službami v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek

Poskytované služby

 • Poskytujeme poradenství ve všech oblastech pojišťovnictví.
 • Vypracováváme koncepci pojištění směřující k maximální pojistné ochraně proti škodám, které by ekonomicky ohrožovaly klienta.
 • Vytváříme pojistný program, který je vypracován tak, aby omezoval možná rizika ohrožující majetek a podnikatelské činnosti klienta.
 • Provádíme ocenění majetku klienta s cílem stanovení správných pojistných hodnot, aby pojišťovna v případě škody nenamítala podpojištění.
 • Vypracováváme podklady pro nabídku pojištění, které zadáváme jednotlivým pojišťovnám.
 • Provádíme posouzení nabídek pojišťoven pro klienta tak, aby získal informace o výhodách a nevýhodách jednotlivých nabídek v závislosti na pojistných podmínkách
 • Vytváříme konkurenční prostředí mezi pojišťovnami s cílem dosažení kvalitní pojistné ochrany klienta.
 • Zastupujeme klienta při projednávání pojistných událostí v pojišťovně se zaměřením zejména na správnost a včasnost likvidace.
 • Provádíme správu pojištění (tj. projednávání změn, případných dodatků, výpovědí apod.).
 • Informujeme klienta o situaci na pojišťovacím trhu.
 • Provádíme poradenskou činnost v oblasti vyhlašování a vyhodnocování veřejných obchodních soutěží.

Popis procesu vzniku a správy pojistné smlouvy

Fáze zahájení spolupráce

 • Přijetí plné moci k zastupování v oblasti pojištění udělené zákazníkem a uzavření smlouvy
  o zprostředkování v oblasti pojištění
  .
 • Analýza současného stavu krytí pojistných rizik (stávající poj. smlouvy), v případě jejich neexistence – dočasné pokrytí rizik na základě předběžného příslibu.
 • Analýza všech možných pojistných rizik ohrožujících zákazníkovu podnikatelskou aktivitu – majetek, odpovědnost, přeprava atd.
 • Porovnání stávajících skutečnosti krytí pojistných rizik s objektivní potřebou, zjištěnou analýzou všech existujících rizik.
 • Návrh optimalizace pojistného krytí dle individuální potřeby zákazníka tj. kombinace skutečné potřeby, požadavků a možností zákazníka a vypracování rizikové zprávy pro oslovení pojistitelů.
 • Konfirmace obsahu rizikové zprávy zákazníkem.
 • Podání poptávky na krytí rizik pojišťovnám – vytváření konkurenčního prostředí s ohledem na cenu krytí poj. rizik.
 • Vyhodnocení nabídky pojišťoven a vypracování doporučení s ohledem na charakteristiky pojišťoven a jejich produktů ve vztahu k specifických požadavkům zákazníka.
 • Výběr pojišťovny.
 • Obsahová a formální kontrola pojistné smlouvy před jejím uzavřením mezi pojišťovnou a zákazníkem.

V průběhu trvání pojistné smlouvy

 • Správa pojistných smluv, vč. veškeré komunikace s pojistitelem.
 • Aktualizace smluv v závislosti na změnách probíhajících u zákazníka, dodatky, výpovědi, vinkulace atd.
 • Revize a obnova smluv.
 • Zpracování podkladů pro likvidaci škodních událostí a supervize nad průběhem jejich likvidace se zřetelem na rychlost výplaty pojistného plnění v zájmu obnovy poničené věci, výroby apod.
 • Poskytování informací o změnách a novinkách v nabídce pojistných produktů.
 • VIP servis v oblasti pojištění pro majitele a managementy společností, kterým zprostředkováváme pojištění.
 • V případě potřeby proškolení pracovníků klienta v základních otázkách pojištění, postupech při hlášení vzniku pojistných událostí apod.


Významné certifikáty

certifikaty
certifikaty certifikaty certifikaty certifikaty