Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. je česká společnost, zabývající se pojišťovacími službami v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek

Poskytované služby

Technický slovník

Pojistitel
pojistitelem je pojišťovna podnikající na základě povolení Ministerstva financí České republiky na našem území dle českých zákonů o pojišťovnictví a zákonů souvisejících.

Pojistník
pojistníkem se stává subjekt - právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu, má právo ji měnit či vypovědět a má povinnost platit pojistné.

Pojištěný
pojištěným je subjekt, k jehož předmětu pojištění /majetek, odpovědnost../ se uzavřená pojistná smlouva vztahuje a má právo na pojistné plnění z pojistné události.

All risks
pojištění majetku na všechna rizika s výjimkou těch, která jsou obsažena ve výlukách.

Kasco
je označení havarijního pojištění motorového vozidla.

Kargo
je označení pro pojištění přepravy zásilek.

Flotila
je soubor vozidel v majetku jediného klienta, který jsou pojištěn jedinou rámcovou smlouvou . Klient platí pojistné , které skutečně využil - pojišťovna vrací pojistné, které nebylo spotřebováno v průběhu roku z důvodu vyřazení vozidla z pojistné smlouvy v důsledku jeho prodeje apod. Týká se jak pojištění havarijního tak pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel.

D&O
je označení pro pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu funkce členů představenstev a dozorčích rad.

Požár
je oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo toto ohniště opustil a šíří se vlastní silou.

Výbuch
je náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par.

Úder blesku
je bezprostřední přechod blesku na pojištěnou věc.

Záplava
je vytvoření souvislé vodní plochy , která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.

Povodeň
je zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo nádrží.

Vichřice
je dynamické působení hmoty vzduchu pohybující se rychlostí 20,8 m/s a větší.

Živelní pojistné nebezpečí
je požár, likvidace požáru, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla s posádkou, jeho části nebo nákladu, záplava, povodeň, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení lavin, pád stromů, stožárů a jiných předmětů.

Poškození věci
je změna stavu věci, kterou je možno odstranit opravou nebo tuto opravu provést nelze, ale přesto je možné tuto věc nadále používat k původnímu účelu.

Zničení věci
je změna stavu věci, kterou není možno odstranit opravou a proto již nelze věc nadále používat k původním účelu.

Pohřešování věci
nebo její části je stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli, možnost s věcí nebo její částí disponovat.

Historie pojišťovnictví

Na území dnešní České republiky je doložena od konce 17. století. K nejstarším druhům "pojištění" patří pojištění proti následkům požárů. Proti těmto následkům ve městech se postupně začalo již od středověku vyvíjet stanovení pevných zásad a podmínek pro pravidelné vybírání příspěvků u různých cechů apod., jakož i pro jejich čerpání v případě škody vzniklé požárem.

Přípravy k založení první soukromé vzájemné pojišťovny pro Čechy byly zahájeny již v roce 1823 za podpory nejvyššího purkrabího - hraběte z Kolowrat. První vzájemná pojišťovna na území Čech pak byla založena v r. 1827. Rozvoj a vznik dalších pojišťoven se projevil až v druhé polovině 19. století jako důsledek rychlého rozvoje podnikatelských aktivit. K nejvýznamnějším ústavům v té době patřily Asekurační spolek cukrovarníků Praha, Pražská městská pojišťovna, Vzájemná pojišťovací banka Slávie, Pojišťovna Praha a První česká zajišťovací banka.

Do roku 1945 působilo v bývalém Československu více než 700 pojišťoven. Říjnovým dekretem z roku 1945 došlo ke znárodnění soukromého pojišťovnictví zestátněním. V roce 1947 byl již počet pojišťoven omezen na 5 a s platností od 1. ledna 1948 byl vytvořen jediný pojišťovací ústav - Československá pojišťovna n.p. se sídlem v Praze. V roce 1958 pak začleněním První české zajišťovací banky vznikla Státní pojišťovna, pojišťovací a zajišťovací podnik, která v této monopolní formě působila v Československu až do r. 1969, kdy došlo k jejímu rozdělení na dvě části - Česká státní pojišťovna v Praze a Česká státní pojišťovna v Bratislavě, obě řízené tehdejším ministerstvem financí. K rozbití jejich monopolního postavení a otevření trhu došlo až po více než dvaceti letech na základě změny politické situace v naší zemi po r. 1989.Významné certifikáty

certifikaty
certifikaty certifikaty certifikaty certifikaty