Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. je česká společnost, zabývající se pojišťovacími službami v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek

Pojištění majetku

Při výběru nejvhodnějšího pojištění je nutné posoudit, jakými nebezpečími je majetek nejvíce ohrožen a která nebezpečí mohou způsobit největší škody.

Majetek je obvykle ohrožován těmito nebezpečími:

 • živelními nebezpečími (požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, povodeň, záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zeminy, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy)
 • vodou vytékající z vodovodních zařízení
 • krádeží a loupeží
 • úmyslným poškozením - vandalismem
 • pádem věci
 • nárazem na věc
 • nárazem dopravního prostředku
 • vadou materiálu, vnitřním mechanickým poškozením, výrobní vadou
 • přetlakem páry, kapaliny, plynu
 • vniknutím cizího předmětu
 • roztržením odstředivou silou
 • zkratem, přepětím, indukcí

Přitom budovy bývají zpravidla nejvíce ohroženy požárem, výbuchem (podle místních podmínek vodovodními škodami, vichřicí, krupobitím, záplavou, povodní). Zařízení a inventář jsou ohroženy živelními riziky, případně krádeží, loupeží. Stroje, strojní zařízení, budovaná stavební nebo montážní díla, technologické celky, počítače a elektronická zařízení jsou ohrožena i dalšími shora uvedenými riziky a jejich pojištění je koncipováno tzv. proti všem rizikům.Významné certifikáty

certifikaty
certifikaty certifikaty certifikaty certifikaty