Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. je česká společnost, zabývající se pojišťovacími službami v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek

Poskytované služby

Časté dotazy

Kdo je pojišťovací makléř?
Pojišťovací makléř je zkušený odborník znalý komplexní problematiky pojištění, který zastupuje svého klienta v jednání s pojišťovnami a ve všech činnostech a úkonech nutných pro vznik a správu pojistných smluv vč. likvidace pojistných událostí. Vždy hájí zájmy svého klienta a jeho cílem je dosáhnout optimální relace mezi kvalitou a cenou krytí pojistného rizika a nedopustit, aby jakékoliv pojistné riziko ohrožující jeho klienta zůstalo z jakýchkoliv důvodů nekryto pojistnou smlouvou.

Kolik zaplatíme za službu poskytovanou pojišťovacím makléřem?
Služba pojišťovacího makléře je pro klienta, který mu udělil plnou moc k zastupování zcela zdarma, neboť dle zvyklostí je odměna za tuto službu hrazena pojišťovnou (na základě provizní smlouvy mezi pojišťovnou a makléřem), u níž makléř, po předchozím výběru, pojistný obchod umístil. Pojišťovna tak získá obchod a navíc veškeré činnosti, spojené s tvorbou a správou pojistné smlouvy, za ni provede pojišťovací makléř.

Na základě jakých kriterií si máme vybrat pojišťovacího makléře?
Pojišťovací makléř (fyzická nebo právnická osoba) je oprávněn svou činnost provozovat pouze na základě registrace u České národní banky - orgánu státního dozoru v pojišťovnictví ve smyslu zákona č. 38/2004 Sb. – Zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí v platném znění. Dále je vhodné ověřit, zda je členem některé z profesních asociací (např. Asociace českých pojišťovacích makléřů), jak vysokou má hranici plnění vlastního pojištění profesní odpovědnosti pro případ, že by ve své činnosti udělal chybu a ohrozil jí svého klienta. Velmi důležitým vodítkem je i referenční seznam zákazníků, kterým již své služby poskytuje a jakým způsobem je schopen vyvíjet svou činnost v regionu, kde máte sídlo vaší společnosti (rozmístění pracovišť makléře). Pojišťovací makléř jednající s klientem musí mít nejméně 4 roky praxe v pojišťovnictví a vlastnit osvědčení o vykonání zkoušky na vyšší stupeň odborné způsobilosti před komisí státního dozoru v pojišťovnictví (ČNB), pokud tato způsobilost nevyplývá z ukončeného vysokoškolského studia.

Chceme využít služeb pojišťovacího makléře, musíme čekat až skončí platnost pojistných smluv, které jsme uzavřeli již dříve s pojišťovnami?
To není nutné, pokud udělíte pojišťovacímu makléři plnou moc k tomu, aby vás zastupoval, může začít vykonávat svou činnost okamžitě, pouze oznámí pojišťovnám, u kterých máte již sjednané pojištění, že od této chvíle vás ve všech záležitostech týkajících se pojištění bude zastupovat on.

Pojišťovna se kterou máme uzavřenou pojistnou smlouvu nám při likvidaci pojistné události namítla podpojištění a vyplatila nám pojistné plnění podstatně nižší, než jsme očekávali. Má na to právo?
Pravděpodobně ano, zřejmě došlo ve vašem případě ke špatnému ocenění majetku a následně k chybnému stanovení pojistných částek s tím, že v pojistné smlouvě je uvedeno, že tyto částky jste si stanovili sami. V případě využití služeb pojišťovacího makléře by za ocenění majetku a stanovení správných pojistných částek odpovídal on. Navíc by mohl dosáhnout v ustanoveních pojistné smlouvy takové znění, že pojišťovna v případě vzniku pojistné události nenamítne podpojištění.

Jsme společností s majetkovou účastí státu. Máme povinnost vyhlásit na výběr pojišťovacího makléře veřejnou obchodní soutěž?
Na základě současného právního výkladu je pojišťovací makléř nepřímým příjemcem státních finančních prostředků, a to prostřednictvím vybrané pojišťovny. Z toho důvodu by měl zadavatel( v případech kdy velikost zakázky podléhá veřejné soutěži) vypsat veřejnou soutěž i na služby pojišťovacího makléře.Významné certifikáty

certifikaty
certifikaty certifikaty certifikaty certifikaty