Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. je česká společnost, zabývající se pojišťovacími službami v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek

Pojištění odpovědnosti

Pojištění členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti pro případ odpovědnosti za škodu

Členové představenstva a dozorčí rady odpovídají za škodu způsobenou porušením právních povinností při výkonu své funkce. Mohou např. způsobit škodu v důsledku nedbalosti, chyby, nesprávného prohlášení, nekonání a podobného činu, který se váže k výkonu jejich funkce, a poškodit tak akcionáře, věřitele, zákazníky, orgány veřejné správy apod.

K základním povinnostem členů představenstva podle obchodního zákoníku patří:

  • zabezpečovat obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti
  • předkládat valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku
  • předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
  • navrhovat valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace
  • podávat soudu návrh na prohlášení konkurzu na společnost

Pokud jde o členy dozorčí rady, k jejich základním povinnostem podle obchodního zákoníku patří:

  • dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti
  • přezkoumávat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku

Členové představenstva a dozorčí rady za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetím osobám podle zákona přímo neodpovídají. Třetím osobám za škodu jimi způsobenou odpovídá společnost. Členové představenstva a dozorčí rady odpovídají za škodu způsobenou při výkonu jejich činnosti pouze společnosti. Pokud jde o členy představenstva, jejich odpovědnost za škodu způsobenou společnosti je upravena obchodním zákoníkem. Jedná se o odpovědnost za škodu způsobenou porušením právních povinností, přitom ti, kteří škodu způsobili za ní odpovídají společně a nerozdílně.

Odpovědnost členů dozorčí rady za škodu vzniklou společnosti obchodním zákoníkem výslovně upravena není, pro její posouzení se použije analogicky právní úprava o odpovědnosti za škodu členů představenstva.

Poškozený se může s nárokem na náhradu škody obrátit pouze na akciovou společnost, která za tuto škodu navenek odpovídá. Teprve poté, co společnost škodu poškozenému uhradí, může se obrátit na člena představenstva či dozorčí rady, který škodu způsobil, a požadovat po něm z titulu jeho odpovědnosti za škodu náhradu toho, co za něj zaplatila.

Kromě povinnosti k náhradě škody, kterou má člen představenstva vůči společnosti, je v obchodním zákoníku upraven zvláštní případ ručení členů představenstva. Člen představenstva je zákonným ručitelem tehdy, když porušením jeho povinnosti vznikla škoda třetí osobě a akciová společnost, která za škodu navenek odpovídá, ji není schopna pro svou platební neschopnost uhradit. Přitom platí, že členové představenstva, kteří by za takto vzniklou škodu společnosti odpovídali, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně. V tomto případě se poškozený, který nedosáhl náhrady škody od společnosti, může obrátit na člena představenstva, který vznik škody zapříčinil, a žádat na něm plnění.Významné certifikáty

certifikaty
certifikaty certifikaty certifikaty certifikaty